TIETOSUOJASELOSTE

REKISTERINPITÄJÄ

Vinariam Oy (Y-tunnus 2851819-4)
Uudenmaankatu 1, 20500 Turku
www.vinariam.com

YHTEYSHENKILÖ

Mikko Hissa (DPO)
Uudenmaankatu 1, 20500 Turku
mikko.hissa@vinariam.fi

REKISTERIN NIMI

Vinariamin asiakas-, työntekijä- ja markkinointitietorekisteri

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTE

Henkilötietoja käsitellään Rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn välisen sopimuksen täytäntöönpanemiseksi sekä soveltuvin osin rekisteröidyn antaman suostumuksen perusteella tilausten, ilmoittautumisten, yhteydenottojen, asioinnin, markkinoinnin, raportoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä ja mahdollistamiseksi.

Tietoja voidaan tämän lisäksi käsitellä muiden tilausten, luototuksen, laskutuksen, perinnän, yhteydenottojen, asioinnin, asiakaskyselyiden, palveluiden kehittämisen, raportoinnin, markkinoinnin ja muiden asiakkuuden hoitamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä.

Rekisterissä käsiteltäviä osto- ja asiointitietoja sekä sijaintitietoja voidaan käyttää myös markkinointitoimenpiteiden sekä asiakasviestinnän kohdentamiseksi rekisteröityä kiinnostavaksi. Henkilötietoja käsitellään myös uutiskirjeen lähettämisen, tapahtumiin sekä muihin markkinointitoimenpiteisiin osallistumisen yhteydessä.

Näiden lisäksi henkilötietojen käsittelyn perusteena voi olla työsuhde tai työsuhteeseen verrattavissa oleva liikesuhde ja/tai sopimussuhde.

HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen rekisteröidyn tekemän sopimuksen täyttämiseksi. Asiakassuhteen päätyttyä tietoja säilytetään 12kk, jotta voimme taata asiakkuuden jälkihoidon. Markkinointirekisterin henkilötietoja säilytetään 6kk sen jälkeen kun henkilötieto ei ole enää tarkoituksenmukaisessa käytössä. Työsuhteeseen tai työnhakuun liittyviä tietoja säilytetään 12kk työhaun purkautumisen jälkeen. Lain mukaan työnantajan velvoitteet täyttääkseen työsopimukset tulee säilyttää 10v. Tämän jälkeen henkilötiedot vanhoista työntekijöistä poistetaan. Tiedot poistetaan kun niiden edellä määritelty säilytysaika on kulunut.

REKISTERIN HENKILÖRYHMÄT SEKÄ TIETOSISÄLTÖ JA HENKILÖTIETORYHMÄT

Henkilöryhmät, joiden tietoja voidaan käsitellä ovat Rekisterinpitäjän markkinointiluvan antaneita, asiakkaita ja työntekjiöitä.

a) rekisterinpitäjän asiakkaana olevan tai olleen työnantajayhteisön perustiedot, kuten nimi ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero) sekä yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot,

b) rekisterinpitäjän ja rekisteröityjen väliseen asiakassuhteeseen liittyvät tiedot, kuten tilaustiedot, tiedot tapaamisista, mahdolliset suoramarkkinointiluvat ja -kiellot sekä osapuolten välinen muu yhteydenpito ja palveluun liittyvät tiedot.

c) rekisterinpitäjän käyttämien palveluiden tai muiden lisäpalvelun käyttöön liittyvät rekisteröityneen tiedot, kuten etu- ja sukunimi, osoitetiedot, yhteystiedot, syntymäaika, asema, työnantaja, sukupuoli, äidinkieli, käyttäjätunnus ja salasana, sovelluksen ja siihen sisältyvien eri toimintojen käyttämisen välityksellä saatavat tiedot, kuten sijaintitiedot ja tiedot, jotka käyttäjä on antanut.

d) rekisterinpitäjän verkkosivuilla tapahtunut rekisteröidyn ostotapahtuma- ja asiointitiedot eri sivustoilla, tieto käyttäytymisestä verkkosivustoilla sekä muut vastaavat ryhmittelytiedot, osallistuminen tapahtumiin, tapahtumiin syötetyt tiedot, yhteydenotot asiakaspalveluun, sekä yhteydenotot muihin rekisterinpitäjän työntekijöihin ja palveluihin, sekä uutiskirjeen tilaamiseen liittyvät tiedot.

e) rekisterinpitäjän kanssa työsuhteessa olevan henkilön nimi, sähköposti, yhteystiedot henkilötunnus, allergiatiedot ja muut työsuhteeseen liittyvät henkilötiedot.

g) rekisterinpitäjän kanssa omistusuhteessa olevat henkilöt esimerkiksi osakaslista. Tietoja voi olla henkilön nimi, sähköposti, yhteystiedot henkilötunnus, allergiatiedot ja muut omistussuhteeseen liittyvät henkilötiedot.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Asiakkaan ilmoittamat tiedot, asiakastietojärjestelmän ja laskutuksen tietokanta, verkkosivustojen, blogien ja uutiskirjeiden käyttö- ja asiointitiedot, asiakkuudenhallinta- ja asiakaspalvelujärjestelmien tiedot, yhteistyökumppanit, työntekijän itse sopimuksella luovuttamat tiedot sekä henkilötietoja koskevia palveluja tarjoavat yritykset ja viranomaiset.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET

Rekisteritietoja voidaan jakaa organisaation sisällä, sekä palvelua yhdessä tuottavien sidosryhmien kesken. Lisäksi rekisteritiedot siirretään määritellylle henkilötietojen käsittelijälle. Tietoja ei siirretä pysyvästi EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Vinariam voi myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn yrityksen ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietoja tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, tai muita palveluja.

Teemme kaikkien toimijoidemme kanssa sopimukset joihin liitetään DPA (Data protection agreementin).

Vinariamin käyttämät käsittelijät:

Google – www.google.com/drive
Microsoft inc – www.microsoft.com
Suomen Hostingpalvelu – www.hostingpalvelu.fi

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty kulunvalvonnan, sekä muiden turvatoimien avulla. Pääsy tietoihin vaatii riittävät oikeudet, sekä monivaiheisen tunnistautumisen. Luvattomalta pääsyltä estetään myös mm. Palomuurien ja teknisen suojautumisen avulla. Reki steritietoihin pääsee käsiksi ainoastaan rekisterinpitäjä ja erikseen nimetyt tekniset henkilöt. Ainoastaan nimetyillä henkilöillä on oikeus käsitellä ja ylläpitää rekisterin tietoja ja rekisterinpitäjän työntekijät. Käyttäjiä sitoo vaitiolovelvollisuus. Rekisteritiedot varmuuskopioidaan turvallisesti ja ne ovat palautettavissa tarpeen tullen.

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus muun muassa:

pyytää Rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeut- ta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen;

tarkastaa ja tarvittaessa saada korjattua mitä tietoja hänestä on rekisterissä. Pyyntö tulee suorittaa kir- jallisena rekisterin pitäjälle. Rekisterin henkilöllä on oikeus muutoksiin niissä tiedoissa, jotka hänestä on kirjattu virheellisesti rekisteriin

niiltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen

tehdä valitus henkilötiedon käsittelystä valvontaviranomaiselle

Mikäli sinulle jäi kysyttävää, olethan yhteydessä!